حجم اکسیدان ها

حجم اکسیدان ها به تعداد قرص اکسیژنه در 100 سی سی آب حجم می گویند و هر 1 قرص در 100 سی سی آب 1 حجم می باشد و هرچه تعداد قرص ها بیشتر شود مقدار حجم نیز افزایش می یابد. مثال : 5 قرص در 100 سی سی آب = 5 حجم و 5/1
ادامه مطلب