آموزش خودآرایی زنانه

خودآرائی زنانه خودآرائی یکی از شاخه های فنی و حرفه ای در حرفه مراقبت زیبائی و زیر مجموعه دوره گریم (متعادل ساز چهره) می باشد که در این حرفه شخص با توجه به چهره خود این حرفه را می آموزد و ابتدا با نقاط ضعف و نقاط قوت چهره خود آشنا می شود و با
ادامه مطلب