شرایط تاسیس آموزشگاه آرایشگری زنانه

شرایط و مدارک مورد نیاز برای تاسیس آموزشگاه آرایشگری زنانه

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط
1. رعایت بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار
2. ایجاد جایگاه مناسب برای قرار دادن و حفظ لباس مشتری
3. آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن
4. آشنایی با مواد شیمیایی و خطرات آنها
5. عدم استعمال سیگار
6. تهویه مناسب
توانایی مشاوره کردن با مشتری
شما به عنوان کاربر مواد باید با آشنایی کامل به اصول صحیح رنگ آمیزی بتوانید مشتری را در انتخاب صحیح کمک کرده و به او در تصمیم گیری کمک نمایید و این کار در صورتی امکانپذیر می باشد که بتوانید اعتماد مشتری را در کار جلب نمایید و با روانشناسی افراد متناسب به شخصیت های خاص و نیازهای آرایشی متفاوت بهترین خدمات را ارائه دهید.