رنگ تیره برای مو

آموزش رنگ موی تیره

رنگهای تیره : آموزش و توضیح
رنگهای 5 به پایین را تیره می گوییم و برای پوشش موی روشن و یا سفید بکار می روند معمولا با اکسیدان ضعیف بکار میروند مگر برای موهایی که دارای سفیدی هستند.
شیوه رنگ آمیزی :
رنگ آمیزی موهای سفید : از جلو سر ریشه ساقه با هم با اکسیدان شماره 2
رنگ آمیزی موهای خام (روشن کردن) : از پشت سر ریشه ساقه جدا با اکسیدان شماره 2
رنگ آمیزی موهای تیره : (تیره کردن) : از پشت سر ریشه و ساقه با هم با اکسیدان شماره 1
رنگ آمیزی موهای دو رنگ (ریشه تیره و ساقه روشن) (روشن کردن) ابتدا ریشه ها سپس به روی ساقه شانه می شود با اکسیدان شماره 2
رنگ آمیزی موهای دو رنگ (ریشه ونیمی از ساقه تیره و بقیه روشن) (روشن کردن) ابتدا یکسانت مانده به ریشه تا سر رنگ روشن رنگ زده میشود سپس ریشه و آخر انتهای ساقه با اکسیدان شماره2