حجم اکسیدان ها

حجم و میزان استفاده اکسیدان در رنگ مو

حجم اکسیدان ها
به تعداد قرص اکسیژنه در 100 سی سی آب حجم می گویند و هر 1 قرص در 100 سی سی آب 1 حجم می باشد و هرچه تعداد قرص ها بیشتر شود مقدار حجم نیز افزایش می یابد. مثال :
5 قرص در 100 سی سی آب = 5 حجم و 5/1 درصد
حالا
10 قرص در 100 سی سی آب = 10 حجم و 3 درصد 3=5/1 ضربدر 2
مثال دیگر
20 قرص در 100 سی سی آب = 20 حجم و 6 درصد 6=5/1 ضربدر 4
آب مقدار قرص 1 گرم درصد غلظت اکسیدان
100 سی سی 10 عدد 3 درصد نیم
100 سی سی 20 عدد 6 درصد یک
100 سی سی 30 عدد 9 درصد دو
100 سی سی 40 عدد 12 درصد سه
موقع رنگ کردن موها فعل و انفعالات شیمیایی بوجود می آید که به ترتیب عبارتند از :
1. ضخیم شدن موها : چون دارای پ هاش قلیایی است موها را ضخیم می کند ودریچه های روی مو را باز می کند.
2. دخول پیگمنت های رنگی : در این حالت پیگمنت های مصنوعی رنگ از دریچه های ورودی داخل ساختمان مو شده و با پیگمنت های رنگی مصنوعی در رنگ طبیعی ترکیب میشود.
3. ایجاد رنگ : پس از دخول پیگمنت های رنگی مصنوعی در رنگ طبیعی مو تحولی ایجاد شده که مدت لازم برای ایجاد رنگ در حدود 30 الی 40 دقیقه است.