آموزش خودآرایی زنانه

آموزش گریم و متعادل سازی چهره دخترانه و زنانه

خودآرائی زنانه
خودآرائی یکی از شاخه های فنی و حرفه ای در حرفه مراقبت زیبائی و زیر مجموعه دوره گریم (متعادل ساز چهره) می باشد که در این حرفه شخص با توجه به چهره خود این حرفه را می آموزد و ابتدا با نقاط ضعف و نقاط قوت چهره خود آشنا می شود و با توجه به میمک چهره اش و شناخت و آشنائی با آناتومی چهره و همچنین یادگیری اصول فرم جام چهره می تواند با استفاده از لوازم و محصولات گریم چهره خود را متعادل نماید و به این ترتیب خودآرائی را انجام دهد.