آموزش اکسیدان ها در رنگ مو

آموزش نحوه استفاده اکسیدان ها

آموزش اکسیدان (پراکسید)
1. اکسیدان شماره 1 یا 6% : اکسیدان ضعیف برای رنگ آمیزی معمولی (تیره کردن) – رنگساژ کردن مش و دکلره بکار می رود.
2. اکسیدان شماره 2 یا 9% : اکسیدان با قدرت متوسط برای روشن کردن مو با رنگ و بی رنگ کردن مو استفاده می گردد در ضمن برای پوشش مو های سفید نیز از این اکسیدان استفاده می شود.
3. اکسیدان شماره 3 یا 12% : اکسیدان قوی برای بیرنگ کردن ساقه مو استفاده می شود. (هرگز برای بیرنگ کردن ریشه استفاده نشود)