فرق رنگ و رنگساژ

فرق رنگساژ با رنگ مو

فرق رنگ و رنگساژ:
رنگساژ رنگ
موها باید نم دار باشد موها باید خشک باشد
فقط با اکسیدان شماره اکسیدان 1 و 2
روی موی روشن زده می شود روی موی روشن هم هم روی موی تیره
رنگ با آب مخلوط میشود با آب مخلوط نمی شود
ماندگاری کمی دارند معمولا ماندگاری طولانی تری دارند
رنگ مصرفی و رنگ انتخابی یکی است رنگ مصرفی و رنگ انتخابی همیشه یکی نیست
از پشت سر زده می شود گاهی از پشت سر گاهی از جلوی سر
مدت مکث بیش از 10 دقیقه نیست زمان مکث رنگ حدود 45 دقیقه است
قدرت روشن کنندگی ندارد قدرت روشن کنندگی دارد