رنگهای دائم و رنگهای موقت آرایش زنانه

رنگ های دائمی و موقتی در آرایش زنانه

رنگهای دائم و رنگهای موقت در آرایشگری بانوان
رنگهای شیمیایی که در صفحات قبل راجع آنها صحبت شد که در مو ایجاد تغییر کرده و با شستشو از بین نمی روند رنگهای دائم میگوییم ولی رنگهایی که با یک الی دو بار شستشو از بین رفته و توناژ اصلی خود را از دست می دهند موقت می گویند.
رنگهای دائم معمولا با اکسیدان ترکیب می شوند ولی رنگهای موقت بدون اکسیدان بکار می روند و به داخل مو نفوذ نمی کنند و به همین دلیل در مقابل شستشو ضعیف بوده و از بین می روند.